Ubytovací řád

1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat mezi 16 až 18 hodinou. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou či dohodou s ubytovatelem určeno jinak.
3. Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat 70 % pobytu za následující den.
4. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
5. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
6. Host za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo
úmyslně, je host povinen škodu nahradit. 7. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit správci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
9. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je přísně zakázáno kouřit! Kouřit je dovoleno pouze mimo objekt.
10. Při ztrátě klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu (6500 Kč).
11. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.
12. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
13. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. V době nočního klidu je host povinen uzamykat hlavní vstup do budovy penzionu.
14. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do penzionu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
15. Pobyt domácích mazlíčků v našem penzionu není umožněn.
16. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.
17. Za ubytování a případné poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při zahájení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven na webových stránkách. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu.
18. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
19. Ubytovaný host tímto uděluje souhlas penzionu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí informací o ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
20. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení osobně, telefonicky nebo na adrese